Provozní a návštěvní řád

Výstava stanů – provozní a návštěvní řád

I. Úvodní ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je platný v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany (dále
jen „Areál“) po dobu trvání akce Výstava stanů (dále jen jako „Výstava“) pořádanou společností
ForCamping s.r.o., IČ: 24295825, se sídlem Veselská 699, 199 00, Praha 18 - Letňany, vedená u
Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 194007 (dále jen „Pořadatel“).
2. Tento Návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky Výstavy v Areálu a další osoby vstupující do Areálu
(dále jen „Návštěvník“).
3. Návštěvník se svým vstupem do Areálu zavazuje dodržovat tento Návštěvní řád.
4. Návštěvník je povinen chovat se v Areálu tak, aby neohrožoval zdraví a majetek ostatních osob a
Pořadatele. Návštěvníku, který se neřídí tímto Návštěvním řádem, může být odepřen vstup do Areálu
nebo může být z Areálu vyveden, a to bez náhrady ceny vstupenky.
5. Návštěvník je oprávněn do Areálu vstoupit výhradně v otevírací době Výstavy. Po ukončení
otevírací doby Výstavy je Návštěvník povinen Areál opustit, pokud nemá platnou vstupenku na jinou
akci konanou v rámci Areálu.
6. Pořadatel je oprávněn po celou dobu trvání Výstavy pořizovat v Areálu obrazové nebo
audiovizuální záznamy. Vstupem do Areálu návštěvník uděluje Pořadateli souhlas s pořízením jeho
podobizny a s užitím podobizny v propagačních materiálech Pořadatele. Návštěvník výslovně souhlasí
s tím, že Pořadatel může jeho podobiznu zveřejnit za účelem propagace Pořadatele, zejména avšak
nikoliv výhradně na webových stránkách Pořadatele a osob tvořících s Pořadatelem nějakou formu
podnikatelského seskupení, na sociálních sítích Pořadatele atd. Návštěvník je oprávněn tento souhlas
kdykoliv písemně odvolat.
7. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostory Areálu jsou monitorovány kamerovým
systémem s možností záznamu pro potřebu ostrahy Areálu.

II. Základní pravidla Výstavy

Návštěvník Areálu je povinen dodržovat zejména tato pravidla:
1. Pohybovat se po vyznačených komunikacích a cestách a dodržovat dopravní a parkovací řád
Areálu. 2. Nevstupovat do jiných prostor, než ve kterých Výstava probíhá.
3. Respektovat vyznačení uzavřených prostorů.
4. Nemanipulovat s vybavením a zařízením Areálu, neničit je.
5. Nevstupovat nebo setrvávat v Areálu pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných a
psychotropních látek.

Návštěvník je na Výstavě povinen dodržovat zejména následující pravidla:

1. Návštěvník není oprávněn v rámci Výstavy provádět jakoukoliv inzerci, prodej zboží nebo nabízení
služeb, bez písemného povolení provozovatele nebo Pořadatele.
2. Na Výstavě platí přísný zákaz kouření.
3.Případné poškození, nedostatky a skutečnosti ohrožující Návštěvníky je Návštěvník povinen
neprodleně ohlásit na místě přítomnému zaměstnanci Pořadatele.
4. Škody způsobené na zařízení Výstavy na nabízeném zboží je povinen uhradit ten Návštěvník, který
je způsobil.

III. Závěrečná ustanovení

1. Okolnosti tímto návštěvním řádem neupravené se řídí platným právním řádem ČR.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo tento návštěvní řád měnit.
3. Tento návštěvní řád je platný od 31. 5. 2023 do 20. 8. 2023.

Kontakt

tel: +420 734 240 764

email: vystava@4camping.cz

odpovědná osoba: Zdeněk Batěk

Upraveno: 12.7.2023

Navštivte nás

31.5. - 20.8.2023
PO - NE: 10:00 - 20:00
PVA EXPO
Praha Letňany
Vstup a parkování
Zdarma