Pravidla soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Nakup na Výstavě stanů a vyhraj“ (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost ForCamping s.r.o., IČ: 24295825, se sídlem Podedvorská 1470, Praha 9, PSČ 190 00, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na prodejní akci nazvané „Výstava stanů“ na výstavišti PVA EXPO Praha a v internetovém obchodě 4camping.cz v termínu od 29. 5. 2020 do 16. 8. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky (dále také "účastník“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, jakož i jim osoby blízké dle z.č. 89/2012 Občanského zákoníku v platném znění. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tak, že si v době a místě konání soutěže zakoupí libovolné zboží v souhrnné minimální hodnotě 1,- Kč s DPH (dále jen „soutěžní nákup“). Povinností každého účastníka je vyžádat si tištěný doklad z elektronické registrační pokladny nebo objednákový email, prokazující provedení soutěžního nákupu a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci soutěžního nákupu. Bez uvedených údajů nebudou účtenky považovány za platné.

Současně s účtenkou při soutěžním nákupu spotřebitel obdrží u pokladny v místě konání soutěže, soutěžní kartu. Soutěžní kartu lze získat pouze po bezprostředním zaplacení soutěžního nákupu. Spotřebitel nemůže soutěžní kartu nárokovat v jiné prodejně, než kde soutěžní nákup uskutečnil.

Soutěžící musí řádně vyplnit soutěžní kartu obsahující jméno, příjmení a email soutěžícího.

Za soutěžícího se považuje osoba, jejíž jméno je uvedeno na řádně vyplněné soutěžní kartě.

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní karty neobsahující stanovené údaje, soutěžní karty doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže či soutěžní karty jinak nesplňující podmínky stanovené těmito pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení platných soutěžních karet.

Spotřebitel se může soutěže účastnit po celou dobu soutěže opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání účtenek ze strany účastníků či v případě porušení pravidel soutěže ze strany účastníků.

5. Výhry v soutěži a mechanismus výběru výherců

Přehled výher je uveden na stránce www.vystavastanu.cz/soutez.

Organizátor soutěže určí její výherce tak, že v předem určený den vylosuje výherce ze všech registračních formulářů odevzdaných do dne předcházejícího dni losování.

Losování probíhají v termínech 8.6.2020, 15.6.2020, 22.6.2020, 29.6.2020, 6.7.2020, 13.7.2020, 20.7.2020, 27.7.2020, 3.8.2020, 10.8.2020 a 17.8.2020.

Výhercem Soutěže se stává její Účastník, který splnil podmínky tohoto Statutu, tj. zejména řádně a úplně vyplnil registrační formulář.

Všichni výherci budou pro předání výhry kontaktováni pořadatelem a současně uveřejněni na stránkách www.vystavastanu.cz nejpozději do 7 dnů od každého losování. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, v případě výhry právnické osoby převezme výhru její statutární orgán, případně její zástupce, který se prokáže ověřenou plnou mocí.

V případě, že si výherce výhru nepřevezme do 30 dní od oznámení o výhře, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo požádat kteréhokoliv výherce soutěže o doložení originálních účtenek za soutěžní nákupy. Pokud soutěžící tuto podmínku nesplní, nebude výhra soutěžícímu předána. Bez předložení příslušné kopie účtenky a v případě pochybností i jejího originálu, ztrácí účastník nárok na výhru. V případě, že účtenky nepředloží, výhra propadá pořadateli. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a další ujednání

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti pořadatele – ForCamping s.r.o., IČ: 24295825, se sídlem Podedvorská 1470, Praha 9, PSČ 190 00, vedená u Městského soudu v Praze jakožto správce (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním pro účely administrace a vyhodnocení soutěže a realizace výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu se z.č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou, a to i bez udání důvodu.

Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách: www.vystavastanu.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly způsobené účastníkům v rámci plnění podmínek soutěže a v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher přepravci DPD, PPL nebo Českou poštou.

 

Navštivte nás

od 29. května
do 16. srpna 2020
PO - PÁ: 13-21 hod.
SO - NE: 10-21 hod.
PVA EXPO
Praha Letňany
Vstup a parkování
Zdarma

Partneři

Kudyznudy.cz - tipy na výlet Dokempu.cz - online průvodce kempy

Pořádá

4camping.cz - vybavení do přírody