Pravidla soutěže

1. Úvodní ustanovení
Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže (dále také jen "soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně úplně a jasně upravuje pravidla a
podmínky soutěže.

2. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost ForCamping s.r.o., IČ: 24295825, se sídlem Veselská 699, Letňany, 199 00 Praha 9, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 194007 (dále jen „pořadatel“).

3. Trvání soutěže

Soutěž probíhá na prodejní akci nazvané „Výstava stanů“ na výstavišti PVA EXPO Praha v termínu od 28. 5. 2021 do 22. 8. 2021 (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

4. Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů
Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno a příjmení, telefon nebo emailová adresa) pro potřeby kontaktování případných výherců ze strany pořadatele a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve.

Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu soutěže. Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí s bezúplatným využitím jeho osobních údajů pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Pokud soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: objednavky@4camping.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele. Podrobnější informace viz čl. 8 Pravidla zpracování osobních údajů.

5. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „soutěžící“) s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, jakož i jim osoby blízké dle z.č. 89/2012 Občanského zákoníku v platném znění. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že si v době a místě konání soutěže zakoupí libovolné zboží v souhrnné minimální hodnotě 1,- Kč s DPH (dále jen „soutěžní nákup“). Povinností každého účastníka je vyžádat si tištěný doklad z elektronické registrační pokladny prokazující provedení soutěžního nákupu (dále jen jako „účtenka“). Soutěžící není oprávněn účtenku upravit tak, že by neobsahovala přesné datum, číslo účtenky, specifikaci soutěžního nákupu a kupní cenu. Bez uvedených údajů nebudou účtenky považovány za platné.

V místě konání soutěže bude umístěno registrační místo, u kterého se bude možné do soutěže přihlásit, a to buď elektronicky nebo písemně.

Elektronická registrace proběhne tak, že soutěžící načte čárový kód účtenky a v registračním formuláři vyplní své jméno, příjmení, emailovou adresu, město svého faktického pobytu a číslo účtenky. Písemná registrace proběhne tak, že soutěžící na připravený tištěný formulář vyplní číslo účtenky, své jméno, příjmení, emailovou adresu a město svého faktického pobytu. V případě registrace vice účtenek formou tištěného formuláře je potřeba pro každou účtenku vyplnit nový tištěný formulář. Do soutěže je možné se registrovat kdykoliv po dobu trvání soutěže, avšak s každou účtenkou vždy jen jednou. Jednu účtenku není možné registrovat do soutěže současně elektronicky a prostřednictvím tištěného formuláře.

Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří porušili pravidla uvedená v předchozím ustanovení. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení oprávněnosti zařazení soutěžícího do soutěže.

Spotřebitel se může soutěže účastnit po celou dobu soutěže opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání účtenek ze strany soutěžících či v případě porušení pravidel soutěže ze strany účastníků.

Účtenku, se kterou se soutěžící zapojil do soutěže, je soutěžící povinen uschovat pro účely pozdějšího doložení nákupu. Pořadatel má právo požadovat po soutěžícím doložení účtenky, kdy bez doložení účtenky ztrácí soutěžící bez náhrady nárok na účast v soutěži a nárok na výhru a případné výhry v takovém případě propadají pořadateli. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené či jinak znehodnocené nebo upravené, jakož ani nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

6. Princip soutěže, výhra

Výhrou je proplacení plné hodnoty registrované účtenky výherci ze strany pořadatele.

Soutěžním dnem je každý den trvání soutěže. Pořadatel provede vždy následující den po každém soutěžním dni losování výherců z předchozího soutěžního dne. V případě velkého množství písemných registrací si pořadatel vyhrazuje právo provést losování soutěžního dne později, maximálně však do tří dnů od skončení daného soutěžního dne. Výherce soutěžního dne bude vždy losován ze soutěžících, kteří se do soutěže platně zapojí v příslušný soutěžní den (dále jen „ výherce“).

Výherci budou určeni losováním. Celkem probíhá 87 soutěžních dnů. Při každém losování bude vylosován minimálně jeden a maximálně 5 výherců. Počet výherců při každém jednotlivém losování je omezen souhrnnou částkou 15.000,- Kč s DPH na uhrazených výhrách nebo počtem 5 vylosovaných výherců, a to podle toho, čeho bude dosaženo dříve.  Soutěže se může zúčastnit i soutěžící s účtenkou přesahující hodnotu 15.000,- Kč s DPH, v případě vylosování takového výherce losování v daný den končí.

Výhercem v soutěži se tak stane za každý soutěžní den jeden až pět soutěžících, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň bude v souladu s výše uvedeným vylosováni pořadatelem soutěže.

V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně nezapojí počet soutěžících větší než 5, je maximální počet výherců daného soutěžního dne omezen počtem přihlášených soutěžících.

Všichni výherci budou pro předání výhry kontaktováni pořadatelem dle níže uvedeného postupu a současně uveřejněni na stránkách www.vystavastanu.cz.

V případě, že souhrn všech výher v soutěži překročí částku 1.000.000,- Kč s DPH, vyhrazuje si pořadatel právo soutěž předčasně ukončit, případně celkovou výherní částku navýšit a soutěž prodloužit, a to zcela dle svého vlastního uvážení.

7. Předání výhry

Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytne, a vyzván k potvrzení výhry a sdělení informací ohledně jejího předání.

Soutěžící výhru potvrdí tak, že pořadateli prostřednictvím emailu zašle foto nebo sken registrované výherní účtenky a současně číslo bankovního účtu, na který si přeje výhru uhradit. Případně výherce výhru potvrdí tím, že se dostaví do místa konání soutěže a účtenku předloží. V takovém případě je možné uhradit soutěžícímu výhru v hotovosti.

V případě, že výherce do 30 dnů od odeslání výzvy podle předchozí věty výhru stanoveným způsobem nepotvrdí, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru.

Výhra bude všem výhercům vyplacena nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího potvrzení shora uvedeným způsobem.

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude

udělena.

Pořadatel má právo výherce vyzvat, aby výhru vyzvedl osobně v místě konání soutěže. V takovém případě jsou pořadatel a výherce povinni sjednat termín převzetí výhry. Pořadatel má rovněž právo požadovat, aby výherce při převzetí spolupracoval při tvorbě reklamních materiálů pořadatele. Každý soutěžící tak registrací v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry má pořadatel právo pořídit obrazové a zvukové materiály, na nichž bude zachyceno předání výhry výherci a tyto následně zveřejnit za účelem propagace pořadatele, zejména avšak nikoliv výhradně na webových stránkách pořadatele a osob tvořících s pořadatelem nějakou formu podnikatelského seskupení, na sociálních sítích pořadatele atd. Pořadatel má v takovém případě právo a výherce souhlasí s tím, že bude zveřejněna jeho podobizna (ve formě fotografie či videa), jméno, příjmení a výše výhry.  V případě, že pořadatelem vyzvaný výherce osobní předání výhry odmítne, jeho výhra propadá ve prospěch pořadatele.

8. Pravidla zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí každý soutěžící se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, město a v případě výherců též případně číslo bankovního účtu pro předání výhry (dále také jen jako „Osobní údaje"). Osobní údaje budou užity za účelem organizace této soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, předání výher výhercům.

Poskytnutí Osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména pro zpracování a vyhodnocení soutěže, předání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli Osobní údaje a souhlasili se zpracováním jejich Osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru.

Pořadatel bude osobní údaje soutěžících zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže, nejdéle po dobu 10let od posledního soutěžního dne. Osobní údaje bude pořadatel také zpracovávat pro reklamní a marketingové účely spočívající v propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb, a to nejdéle po dobu 10let od posledního soutěžního dne.

9. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či
jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

Účastí v Soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v bodě 2 těchto pravidel do 3 pracovních dnů od ukončení příslušného soutěžního dne, v němž byl soutěžící k soutěži registrován. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce, jakož i o jakékoliv jiné otázce se soutěží spojené, je konečné.

O Soutěži informují webové stránky https://www.vystavastanu.cz.

 

Navštivte nás

od 28. května
do 22. srpna 2021
PO - PÁ: 13-21 hod.
SO - NE: 10-20 hod.
PVA EXPO
Praha Letňany
Vstup a parkování
Zdarma

Partneři

Kudyznudy.cz - tipy na výlet Dokempu.cz - online průvodce kempy

Pořádá

4camping.cz - vybavení do přírody